Het Pensioenakkoord: hoe staat het ermee? En wat verandert er voor jou?

Het pensioensysteem werkte een lange tijd goed: pensioen via je werk en mogelijk een eigen aanvulling, een AOW als je in Nederland woont of werkt. Maar er is veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een Pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen en AOW. Doel van het akkoord is het vernieuwen van het pensioenstelsel in Nederland. Het nieuwe stelsel moet pensioenen transparanter en persoonlijker maken.

Wat betekent het Pensioenakkoord voor je pensioen
Onze huidige regeling is niet meer toegestaan vanaf 2027. Invoering van de wet betekent dat je een nieuwe pensioenregeling krijgt. Wat er voor jou verandert, hangt af of je nu nog pensioen opbouwt of niet. In de toekomst gaat iedereen over van een ‘uitkeringsregeling’ naar een ‘premieregeling’. In de huidige uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van de toekomstige uitkering centraal. Bij een premieovereenkomst heeft iedere deelnemer een individuele pensioenpot. Het pensioenfonds belegt hiermee, de ingelegde premie staat hierbij centraal. De hoogte van de ingelegde premie staat vast. Hoeveel pensioen u krijgt, staat vooraf niet vast. Het hangt af van de beleggingsresultaten en van de economische situatie als u met pensioen gaat.

In het Pensioenakkoord staan de hoofdlijnen
De belangrijkste afspraken uit het Pensioenakkoord op een rij:

 • De AOW-leeftijd stijgt minder snel.
 • Iedereen krijgt een ‘premieregeling’. Er komt een nieuw pensioencontract. Je bouwt daarin met je pensioenpremie een eigen ‘pensioenpot’ op. Hiermee koop je op je pensioendatum een pensioen aan. Hoe hoog dat pensioen is, hangt af van een aantal factoren. Dat zijn onder meer het beleggingsresultaat en de stand van de rente.
 • Op je pensioendatum mag je maximaal 10% van je opgebouwde pensioenkapitaal in één keer vrij opnemen.
 • Een beter en eenvoudiger nabestaandenpensioen.
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
 • Betere pensioenafspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zware beroepen.
 • Er komen maatregelen waarmee je verlof kunt sparen om eerder met pensioen te gaan.
 • Werkgevers kunnen hun medewerkers een regeling aanbieden om eerder met pensioen te gaan. Nu zijn deze regelingen niet aantrekkelijk omdat hier een belastingboete bij geldt.

Uitwerking van het Pensioenakkoord in het ‘Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen’
De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn in een ‘Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen’ opgenomen. Dit voorstel is op 30 maart 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin zijn de nieuwe regels voor het pensioen dat werknemers bij hun werkgever opbouwen beschreven. Hieronder gaan we in op de eerste 3 wijzigingen.

1. De AOW-leeftijd stijgt minder snel
De AOW-leeftijd stijgt mee met de gemiddelde levensverwachting. Maar voortaan minder snel. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. Ben je benieuwd wanneer jij AOW ontvangt? Dat vind je bij de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

2. Iedereen krijgt een ‘premieregeling’
In plaats van de huidige middelloonregeling, waarbij de hoogte van de pensioenuitkering het uitgangspunt is, komen er 2 mogelijke nieuwe pensioenregelingen. In beide regelingen is niet de hoogte van de pensioenuitkering het uitgangspunt, maar de ingelegde premie. In het nieuwe pensioenstelsel bouw je een persoonlijk pensioenkapitaal op. Zo wordt duidelijker wat je aan premie inlegt en wat je daarmee aan kapitaal opbouwt.

 • De solidaire premieregeling: bekend als het nieuwe pensioencontract
  De deelnemer bouwt een persoonlijk pensioenkapitaal op met de voor hem betaalde premies en de beleggingsresultaten. De premie wordt namelijk samen met de pensioenpremie van de andere deelnemers belegd. Er is sprake van één beleggingsbeleid voor zowel actieve deelnemers als pensioengerechtigden.

  Met de nieuwe pensioenregeling maakt ook de solidariteitsreserve zijn entree. Deze reserve is verplicht bij deze regeling en is een collectief spaarpotje voor slechtere tijden en dekt risico’s af. Bijvoorbeeld het spreiden van beleggingsrisico’s over de tijd en het langleven risico worden met elkaar gedeeld. De reserve kan een daling van het pensioenvermogen (gedeeltelijk) opvangen. Het pensioenfonds bepaalt vooraf de verdeelsleutels.

  Op pensioendatum wordt er in deze regeling een variabele pensioenuitkering aangekocht bij dezelfde pensioenuitvoerder. Na pensioendatum krijgt de deelnemer een levenslange uitkering door periodiek een gedeelte uit het voor hem gereserveerde vermogen te onttrekken. Hierdoor wordt het eigen pensioenvermogen bij iedere onttrekking iets lager. Ook na pensioneren beweegt de pensioenuitkering mee met de beleggingsresultaten. De uitkering kan dan hoger of lager worden. Dit is afhankelijk van de beleggingsresultaten en de rente.

 • De flexibele premieregeling: bekend als de verbeterde premieregeling
  Ook in deze regeling bouwt de deelnemer met de premies een persoonlijk pensioenkapitaal op. Deze premie wordt samen met de premie van de andere deelnemers belegd. In deze regeling is er voor de actieve deelnemers een ander beleggingsbeleid dan voor pensioengerechtigden.

  De deelnemer kan in deze regeling zelf bepalen welke risico’s hij of zij kan en wil lopen met de beleggingen. Dit kan bijvoorbeeld door het kiezen van een risicoprofiel. De deelnemer is niet verplicht een keuze te maken als hij dat niet wil.

  Op pensioendatum heeft de deelnemer in deze regeling de keuze tussen een variabele of vaste uitkering. Kiest de deelnemer voor een variabele uitkering? Dan wordt dit aangekocht bij dezelfde pensioenuitvoerder. Kiest de deelnemer voor een vaste uitkering? Dan dient hij of zij dit in te kopen bij een andere pensioenuitvoerder. De deelnemer kan hiervoor een offerte aanvragen bij andere pensioenuitvoerders.


3. Op pensioendatum kiezen voor een éénmalige uitkering
Het wordt straks mogelijk om op je pensioendatum maximaal 10% van je opgebouwde pensioenkapitaal in één keer vrij op te nemen. Wat de voorwaarden zijn en wanneer dit ingaat, is nog niet helemaal duidelijk. Naar verwachting zal dit in 2023 ingaan. Het opnemen van een bedrag ineens zorgt ervoor dat je pensioeninkomen in één jaar hoger is en later blijvend lager. Je hebt immers al een bedrag uit je pensioenkapitaal gehaald. Ook kunnen toeslagen die je ontvangt lager uitvallen of komen te vervallen. We informeren je hierover zodra er meer bekend is.

Tijdslijn
Het uitwerken van het ‘Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen’ kostte meer tijd dan gedacht. Daardoor gaat de wet naar verwachting pas in op 1 januari 2023. De nieuwe pensioenregeling moet vervolgens uiterlijk 1 januari 2027 zijn ingevoerd. Het streven van Pensioenfonds Alliance is dat de regeling per 1 januari 2025 in werking zal treden.

Onderzoek naar de risicobereidheid van onze deelnemers
In 2022 of 2023 gaan we onderzoek doen naar de risicobereidheid van onze deelnemers over hun pensioen. Hierover volgt later meer. De uitkomsten van dit onderzoek nemen sociale partners (Centrale Ondernemingsraad en de werkgevers) mee in de besluitvorming over de soort pensioenregeling, het overdragen van bestaande pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling, ook wel invaren genoemd, en eventuele compensatiemaatregelen. Daarnaast geeft het inzicht voor het bepalen welk beleggingsbeleid het beste past bij onze deelnemers en hoe zij aankijken tegen het toekomstig pensioen.

Transitie en implementatie van de nieuwe pensioenregeling
Op basis van het onderzoek gaat Pensioenfonds Alliance samen met de werkgevers een transitieplan opstellen. Tegelijkertijd starten de voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe pensioenregeling. Het implementatieplan zal Pensioenfonds Alliance vervolgens indienen bij de Nederlandsche Bank (DNB). DNB moet hiermee akkoord gaan. Na akkoord zal Pensioenfonds Alliance starten met de nieuwe pensioenregeling.

Wij houden je op de hoogte
Zodra we nieuws hebben over het nieuwe pensioenstelsel, stellen we je op de hoogte via deze website. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.

Geef je e-mailadres aan ons door
Dan ontvang je ook onze e-nieuwsbrief. Zo niet, geef dan alsnog je e-mailadres door. Vul je e-mailadres in bij Mijn pensioen. Bij Home >> Snel regelen >> Contactgegevens wijzigen, kan je jouw gegevens doorgeven. Zo blijf je op de hoogte en mis je niets.

Mijn pensioen