Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

Pensioenoverzicht

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als je niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen bij Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Nee. Je vindt het verevende pensioen niet terug op jouw pensioenoverzicht. Het pensioen voor je ex-partner is van jouw pensioen afgehaald, als je daarover van het pensioenfonds bericht hebt gehad. Je vindt het pensioen voor je ex-partner ook niet terug op jouw pensioenoverzicht (UPO).

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in jouw pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

De naam van je partner is dan niet bij ons bekend. Bij Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je gaat wonen. De Belastingdienst kan je hierover meer vertellen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hierover ook informatie.

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van je AOW rekening met de heffingskorting. Is je uitkering ouderdomspensioen hoger dan je AOW? Dan kun je het pensioenfonds vragen om de heffingskorting toe te passen.

Pensioen opbouwen

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. Je werkgever betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Lees meer bij 'Ziek of arbeidsongeschikt'.

Omdat je ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat je over je hele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Pensioen uit werk

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jou. Het kan wel aangepast worden, bijvoorbeeld door korten van pensioenaanspraken of verhogingen door toeslagen. Je kunt je pensioen laten staan bij je pensioenfonds of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgens de wet heeft jouw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van je opgebouwde ouderdomspensioen als je met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. Je kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Je partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als je samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Als je pas in dienst bent bij Nestlé Nederland, Nespresso Nederland of Galderma Benelux, krijg je Pensioen 1-2-3 op papier. Dat is een overzicht van je pensioenregeling bij dit pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 staat ook op deze website. Verder lees je op deze website over de pensioenregeling. Je krijgt ook elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en welk pensioen je ongeveer kunt bereiken. Van vorige pensioenregelingen kun je je pensioenoverzicht raadplegen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds Alliance.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, je wordt via jouw werkgever bij ons aangemeld. Je ontvangt informatie over het pensioenfonds via je werkgever: Pensioen 123. Daar lees je wat je zelf nog kunt doen. Bijvoorbeeld je partner aanmelden met wie je ongehuwd samenwoont. Je kinderen hoef je niet aan te melden.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van je gezinssituatie. Het maakt verschil of je alleen woont, of met een partner. Je leest hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Je partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Je leest hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt, stijgt. Het hangt af van de levensverwachting en je geboortedatum. Je leest hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Prepensioen

Sinds 2006 is het vanuit de wet niet meer mogelijk om te sparen voor je prepensioen. Deze regeling loopt daardoor langzaam af. Ook is voor de meeste mensen die hebben deelgenomen het opgebouwde prepensioenkapitaal te klein om (veel) eerder te stoppen met werken. Verder zijn er knelpunten ontstaan in de rendementen. Het 'u-rendement' dat is afgesproken door sociale partners, is sterk gedaald. Het is zelfs een aantal maanden negatief geweest. Daardoor bouw je minder kapitaal op, waardoor je minder geld hebt om eerder met pensioen te gaan.

Daarnaast moet Alliance sinds de invoering van de Wet verbeterde premieregeling aan nieuwe eisen voldoen. Die maken de uitvoering veel complexer. We hebben om deze reden onderzocht of we de prepensioenregeling bij een verzekeraar konden onderbrengen. Maar dit brengt erg hoge kosten met zich mee. Het bestuur vond dit niet wenselijk voor de deelnemers.

Door de prepensioenkapitalen om te zetten, maken we de uitvoering eenvoudiger en goedkoper. Dit heeft een positief effect op het rendement.

Na de omzetting kun je nog steeds vóór je AOW-leeftijd met pensioen. Dit doe je door je ouderdomspensioen bij Alliance te vervroegen. Lees hier welke stappen je hiervoor moet zetten:

1. Je kiest eerst je gewenste vervroegde pensioendatum. Je kunt geen pensioen aanvragen vanaf een datum die in het verleden ligt.
2. Vervolgens vervroeg je de ingangsdatum van je levenslang ouderdomspensioen (inclusief het extra levenslang ouderdomspensioen uit de omzetting van het prepensioenkapitaal).
3. Als je dat wilt, kun je een deel van het levenslange ouderdomspensioen omzetten in een AOW-overbruggingspensioen.
4. Ook kun je kiezen voor ‘hoog/laag pensioen’. Dit houdt in dat het pensioen in de eerste 5 of 10 jaren hoger is en daarna lager.

Je vindt alle pensioenkeuzes binnen de regeling bij Alliance bij Met pensioen gaan.

schema omzetten prepensioen in ouderdomspensioen

Op deze afbeelding zie je hoe de pensioenregeling voorziet in eerder stoppen met werken als het prepensioen wordt vervangen. Als je met pensioen gaat, heb je verder nog de keuze om eerst een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering te krijgen. Die keuze staat niet in deze afbeelding.

Je prepensioenkapitaal wordt per 1 januari 2019 omgerekend in extra levenslang ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 65 jaar. Dit extra pensioen komt bovenop het levenslang ouderdomspensioen dat je al hebt opgebouwd in onze pensioenregeling.

We zetten je prepensioenkapitaal niet meer om in een tijdelijke uitkering van een paar jaar. We zetten het om in een ouderdomspensioen en partnerpensioen óf alleen een ouderdomspensioen. Dit ontvang je vanaf je 65e levenslang (dus tot je overlijden). Heb je ook gekozen voor een partnerpensioen? Dan ontvangt je partner na je overlijden levenslang het partnerpensioen. Omdat we het ouderdomspenpensioen en het eventuele partnerpensioen langer moeten uitkeren, is de uitkering wel lager dan de tijdelijke uitkering van het prepensioen. In de rekenvoorbeelden zie je hoe dit werkt.

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Wat je precies krijgt, hangt af van de situatie op dat moment. Bepalend zijn de rentestand, levensverwachting en de verdeling tussen mannen en vrouwen binnen Alliance. In Mijn pensioen kun je elk moment bekijken wat het vervroegen van je pensioen bij benadering betekent voor de hoogte van jouw pensioen. De berekening wordt gemaakt op basis van de situatie op dat moment.

Het verevende prepensioenkapitaal waar je ex-partner na scheiding recht op heeft, zetten we ook om in een levenslang ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 65 jaar. Verevening is de term die gebruikt wordt voor de bepaling van het deel van het pensioen waar je ex-partner recht op heeft na een scheiding.

Wanneer je kiest voor de standaardoptie, namelijk je prepensioenkapitaal om laten zetten in een levenslang ouderdomspensioen en een levenslang partnerpensioen, wordt ook je partnerpensioen verhoogd. Als je kiest voor omzetten van het prepensioenkapitaal in alleen een levenslang ouderdomspensioen, verandert je partnerpensioen niet.

Nee, dat kan niet. Als je de omzetting zou terugdraaien, dan wordt dat gezien als een nieuw tijdelijk pensioen. En deze tijdelijke pensioenen mogen we niet meer aanbieden op grond van de Pensioenwet. Maar ook na de omzetting kun je je pensioen afstemmen op je situatie en wensen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een hoger pensioen tot je AOW-datum om je inkomen voor en na je AOW-datum ongeveer gelijk te houden.

Nee, de omzetting van prepensioen in levenslang ouderdomspensioen heeft geen gevolgen voor je eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geregeld in de cao.

Ja. Als je een uitkering krijgt van het prepensioen en je ontvangt een werkloosheidsuitkering (WW), dan wordt je WW-uitkering meestal verlaagd. Het UWV bepaalt dit. Voor WAO en WIA gelden andere regels. Kijk op de website van het UWV voor meer informatie.