Privacyverklaring

Je doet mee aan onze pensioenregeling. Dit ligt vast in de pensioenovereenkomst die je met je werkgever afsprak. Om je pensioen goed te regelen, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. En vaak ook die van je partner. Bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. We verwerken daarnaast onder andere je burgerservicenummer (BSN) en gegevens over je inkomen en dienstverband en over je pensioen. Achmea Pensioenservices voert de pensioenregeling voor ons uit. Ook zorgen zij voor de betaling van de pensioenen. Daarvoor gebruiken en bewaren (verwerken) zij je persoonsgegevens. Zij houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor een goede verwerking en beveiliging van je persoonsgegevens. Dit geldt ook als het pensioenfonds gedeelten van de verwerking uitbesteedt aan derde partijen.

Wij maken afspraken met andere organisaties waarmee wij samenwerken
Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices en met andere organisaties over de uitwisseling van persoonsgegevens en de bescherming van je privacy. Deze afspraken liggen vast in een verwerkersovereenkomst. Hierin staat ook hoe deze organisaties je persoonsgegevens mogen verwerken en welke beveiligingsmaatregelen er gelden.

Van wie krijgen wij je gegevens en met wie delen wij die?
Wij wisselen met verschillende partijen persoonsgegevens uit in het kader van je deelname aan onze pensioenregeling. Wij krijgen bijvoorbeeld persoonsgegevens van je werkgever als hij je aanmeldt voor de pensioenregeling. Via de Basisregistratie Personen werken wij bepaalde gegevens steeds bij. Daardoor hoef je veel belangrijke veranderingen in je persoonlijke situatie niet zelf aan ons door te geven. Bijvoorbeeld een verhuizing of een echtscheiding. Wij ontvangen ook gegevens van jouzelf, bijvoorbeeld bij samenwonen of bij een huwelijk in het buitenland of bij beëindiging daarvan. Raak je tijdens je deelname arbeidsongeschikt? Dan verwerken wij ook gegevens waaruit de mate van arbeidsongeschiktheid blijkt. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de informatie die jij of het UWV ons stuurt. Wij verwerken geen andere medische informatie.

Soms zijn wij wettelijk verplicht je persoonsgegevens te delen met anderen. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst of het Pensioenregister. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij je het pensioenfonds daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je pensioen uit te voeren
Wij verzorgen je pensioen vanaf de opbouw tot en met de uitkering, aan jou of aan je nabestaanden. Verder krijg je regelmatig informatie van ons over je pensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben. Wij verwerken ook persoonsgegevens als dat nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het toetsen of u op een sanctielijst staat. Hebben wij om andere redenen je persoonsgegevens nodig? Dan vragen wij eerst om je toestemming.

Wij bewaren je persoonsgegevens voor een lange periode
Wij bewaren je persoonsgegevens je hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners en kinderen kunnen soms nog jaren geld krijgen vanuit jouw pensioen. Wij bewaren een groot deel van je gegevens standaard voor een periode van 100 jaar.

Wij leggen communicatiemomenten met jou vast
Om je beter van dienst te zijn, leggen wij vast wanneer jij en het pensioenfonds communicatiemomenten met elkaar hebben gehad. We leggen bijvoorbeeld telefoongesprekken en chats vast, en brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen.

Wij volgen de manier waarop je gebruik maakt van onze digitale communicatie
Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op je computer dat onthoudt wat je op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die je accepteert) om te zien wat je op onze website doet en bekijkt. Meer informatie over cookies lees je in de cookieverklaring.

We slaan het klikgedrag in e-mails voor de nieuwsbrief op. Zo kunnen we zien hoe vaak een email is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor analysedoeleinden om onze mailings te verbeteren.

Jouw rechten
Jouw rechten zijn in de wet geregeld. Je kunt een verzoek doen om:

  • je persoonsgegevens in te zien. Je vindt veel gegevens ook op je persoonlijke portaal.
  • je persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen. Behalve als de gegevens die wij via de Basisregistratie Personen ontvangen niet juist zijn. Je kunt je gegevens dan zelf laten aanpassen bij de gemeente.
  • niet al je persoonsgegevens te verwerken of je toestemming in te trekken.
  • je persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als je een verzoek tot waardeoverdracht van je pensioen doet.

Let op: wij kunnen niet altijd doen wat je vraagt. Bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben om je pensioen te regelen.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van je rechten
Stuur een e-mail of brief. Bekijk daarvoor de contactgegevens.
Voordat we jouw verzoek in behandeling nemen, stellen we je identiteit vast. We kunnen je daarom vragen om een kopie van je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart toe te sturen. Wil je in dat geval je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maken? Wij bewaren je kopie 2 jaar.

Wij reageren binnen 4 weken op je e-mail of brief. Behalve als het niet lukt om op tijd aan je verzoek te voldoen. In dat geval laten we je weten wanneer je antwoord van ons krijgt. Eerst kijken wij of je identiteit klopt. Daarna beantwoorden wij je vraag.

Heb je een vraag, tip of klacht?
Stuur ons een e-mail of brief, of bel ons. Bekijk daarvoor de contactgegevens.

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. Je kunt ook naar de rechter gaan.

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen
Dat kan bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 mei 2023.