Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Alliance heeft een verantwoord beleggingsbeleid waarvan de basis is gelegd in 2018 met een risicobereidheidsonderzoek onder deelnemers, bestuursleden en organen. Onderdeel van het ESG-beleid is de ESG-strategie die bestaat uit het ESG-Investment Belief, ESG Mission Statement en de ESG Governance, zoals hieronder uiteengezet. (ESG: Environment, Social and Governance).

ESG-Strategie

 • Investment Belief
  Alliance gelooft dat het inbedden van ESG-overwegingen in het beleggingsbeleid belangrijk is vanuit een financieel, sociaal, reputatie en risicomanagementperspectief en dat deze overwegingen ingebed kunnen worden zonder het verwachte rendement op de langere termijn te beïnvloeden.
 • Mission Statement
  De doelstellingen van de ESG-strategie van Alliance zijn om te voldoen aan alle toepasselijke (nationale en internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot ESG en om - voor zover praktisch mogelijk – aan de verwachtingen van haar deelnemers en de bredere samenleving in dit opzicht te voldoen. Alliance streeft ernaar ESG-overwegingen in alle activaklassen in de portefeuille in de loop van de tijd op een gecontroleerde en voorzichtige manier in te bedden, opdat over de lange termijn het verwachte rendement en risicoprofiel van de totale portefeuille niet worden beïnvloed en tegelijkertijd het (eenmalige en doorlopende) kostenniveau onder controle te houden.
 • Governance
  Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het algemene ESG-beleid. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur bij het ontwerp, de implementatie en het toezicht op het ESG-beleid. Het bestuur rapporteert aan het verantwoordingsorgaan over het ESG-beleid en de manier waarop het is geïmplementeerd.

ESG-implementatie
De doelstellingen van de ESG strategie worden expliciet in aanmerking genomen bij de keuze van een activaklasse (ondersteund door ALM-analyse) en bij de bepaling van de actieve of passieve implementatie van een activaklasse. ESG-implementatie vindt plaats door de selectie en monitoring van fondsen die voldoen aan de ESG-principes hieronder. Ingeval een fonds in de portefeuille niet (meer) voldoet aan deze principes, zal het bestuur ernaar streven het fonds te vervangen door een geschikt alternatief, zodra redelijk praktisch, rekening houdend met de impact op het rendement, het risico en de impact op het fonds.

 • Uitsluitingen
  Alliance belegt niet (direct of indirect) in bedrijven, entiteiten of landen die niet zijn toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie zijn uitgesloten. Ook zijn investeringen in organisaties, entiteiten of landen die onder de toepasselijke sanctieregelgeving vallen, uitgesloten.
 • Screening
  Alliance streeft ernaar te beleggen in beleggingsfondsen die geen of slechts een beperkte blootstelling hebben aan 'controversiële' bedrijven, met de controverse op basis van schendingen van de Global Compact-principes van de VN, die 10 beginselen omvatten met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.
 • Integratie
  In het geval van actief beheerde beleggingsfondsen, streeft Alliance ernaar om te beleggen in fondsen die worden beheerd door managers die ESG-factoren aantoonbaar integreren in hun beleggingsproces, en tegelijkertijd erkennen dat deze factoren één van de factoren zijn in het selectieproces. Vooral een focus op Governance (inclusief het gedrag van het topmanagement) is belangrijk, omdat dit een aanzienlijke impact kan hebben op het risicoprofiel en de waardering van een belegging.
 • Positieve selectie
  Alliance heeft de ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan een betere wereld, in het bijzonder met betrekking tot klimaatactie, schone energie en duurzame consumptie. Dit valt samen met de doelen 7, 8 en 12 zoals gedefinieerd in de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze ambitie kan mogelijk worden gerealiseerd door een fonds te selecteren dat op deze specifieke thema's is gericht, zolang het voldoet aan alle andere investeringscriteria. Belangrijk is om rekening te houden met de mogelijke ongewenste (sociale) bijwerkingen in het due diligence-proces, evenals de mogelijke risico's van verhoogde waarderingen van dergelijke fondsen.
 • Actief eigenaarschap
  Alliance streeft ernaar te beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door managers die - waar relevant – een stem- en engagementbeleid hebben waarin ESG-overwegingen zijn verwerkt en die rapporteren over deze activiteiten.

ESG-monitoring
Alliance volgt de implementatie van het ESG-beleid op basis van de volgende rapporten:

 • De custodian (bewaarder) rapporteert over bedrijven die niet op kwartaalbasis aan de investeringscriteria voldoen (op basis van doorkijkgegevens) en streeft ernaar ook ESG-scores te rapporteren.
 • De fiduciaire manager rapporteert op kwartaalbasis de ESG-beoordelingen van de actieve fondsbeheerders (op basis van hun voortdurende manager monitoring).
 • De fondsbeheerders van de actief beheerde fondsen rapporteren de resultaten van hun ESG-integratie in de vergadering met de beleggingsadviescommissie.

De fondsbeheerders (zowel actieve als passieve) rapporteren hun actieve eigendomsactiviteiten op zijn minst op jaarlijkse basis (indien van toepassing en relevant). De bovenstaande rapporten worden beoordeeld in de kwartaalvergaderingen van de beleggingsadviescommissie. Het bestuur, de beleggingsadviescommissie en het verantwoordingsorgaan bespreken minimaal één keer per jaar het ESG-beleid (dat wil zeggen de strategie, implementatie en monitoring). Alliance communiceert over haar ESG-beleid via haar jaarverslag, website en nieuwsbrief.

ESG risico’s / Duurzaamheidsrisico's
Het beleid van het fonds is om duurzaamheidsrisico's te integreren in de beleggingsoplossingen door relevante risico's te identificeren, te evalueren en te beheren in ons beoordelingsproces van managers. Wij zijn van mening dat duurzaamheidsrisico's het meest relevant zijn voor beleggingsresultaten wanneer ze financiële materialiteit vertonen en, zoals alle beleggingsrisico's, worden opgenomen door het verwachte risico in evenwicht te brengen met de verwachte beloning. Dit is wat wij van onze managers die een actieve implementatie voeren verwachten.

Duurzaamheidrisico’s worden expliciet in aanmerking genomen bij de keuze van een activaklasse (ondersteund door ALM-analyse) en bij de bepaling van de actieve of passieve implementatie van een activaklasse. Bij de keuze van een passieve implementatie kan de manager de eerdere overweging tussen verwacht risico en verwachte beloning niet maken. Voor de passieve invulling kiest het fonds voor een ESG-benchmark.

Pensioenfonds Alliance houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Het pensioenfonds is van mening dat effectief rekenschap van de belangrijkste ongunstige effecten gepaard gaat met onzekerheid, complexiteit en kosten. Voorlopig wegen die aspecten zwaarder dan het additionele resultaat. Zodra betrouwbare data op kosten efficiënte wijze beschikbaar zijn en uit deelnemersonderzoek blijkt dat dit wel op prijs wordt gesteld, kan Pensioenfonds Alliance het beleid heroverwegen. De pensioenregeling van Pensioenfonds Alliance is geen artikel 8 of artikel 9 product in de zin van de Informatieverschaffingsverordening.

Taxonomieverordening
In de Taxonomieverordening staat of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening geven pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aan of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen van dit financiële product geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.