Missie en visie

Pensioenfonds Alliance is opgericht om uitvoering te geven aan de door de aangesloten werkgevers te weten Nestlé Nederland, Nespresso Nederland en sociale partners van de vastgestelde pensioenregeling.

Missie
Het pensioenfonds heeft als missie alle huidige en toekomstige deelnemers te voorzien van de pensioenuitkeringen zoals in de reglementen vastgesteld en die, waar mogelijk, te indexeren voor loonontwikkeling voor de actieven en prijsinflatie voor niet actieven en pensioengerechtigden. Onze deelnemers staan centraal in ons denken en doen, hetgeen geborgd wordt door de paritaire samenstelling van ons bestuur.

Visie
De ontwikkelingen ten aanzien van pensioenen volgen zich in snel tempo op. Het pensioenfonds heeft als ambitie om, binnen de wettelijke kaders, met een effectieve, efficiënte en solide uitvoering en een afgewogen risicobeleid een goed pensioenresultaat te realiseren.