Pensioenen gaan omhoog

Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2024 een toeslag te verlenen van:

  • 4,11% op de aanspraken van de actieve deelnemers en 
  • 1,40% op de aanspraken van de inactieve deelnemers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers).

Verruimde toeslagmogelijkheid
Door de toekomstige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel hebben de pensioenfondsen in Nederland in 2023, net als in 2022 de mogelijkheid gekregen om pensioenen extra te verhogen (indexeren).

Normaal gesproken mag een pensioenfonds pas indexeren als de dekkingsgraad 110% of hoger is en daarbij gelden strenge regels voor toekomstbestendig indexeren. Hierdoor kan bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 144% een gedeeltelijke indexatie worden verleend en boven de grens van 144% een volledige indexatie. Als een pensioenfonds de intentie heeft om de pensioenaanspraken over te brengen naar het nieuwe pensioenstelsel (dit noemen we ‘invaren’) dan mag het fonds gebruik maken van de verruimde indexatiemogelijkheden op basis van artikel 15c Besluit FTK ‘Toeslag vanwege voorgenomen transitie’. Daarbij kunnen al toeslagen worden verleend bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger en daarbij gelden geen strenge regels met betrekking tot toekomstbestendig indexeren. Dat is dus vooruitlopend op het nieuwe stelsel waarin de pensioenen eerder kunnen worden verhoogd dan in het huidige stelstel.

Situatie bij Pensioenfonds Alliance
Sociale partners, dat zijn de werkgevers Nestlé en Nespresso en de COR, hebben in december 2022 de intentie uitgesproken om de pensioenaanspraken in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. In 2023 hebben sociale partners en Alliance gezamenlijk verder onderzocht hoe de overgang naar het nieuwe stelsel het beste kan gebeuren. Daarbij is de voorkeur om de pensioenaanspraken in te varen nog eens uitgesproken.

Het bestuur van Alliance kon dus gebruik maken van de verruimde mogelijkheden en het bestuur heeft besloten dat ook te doen. De totale toeslagverlening per 1 januari 2023 is uitgekomen op 2,16% voor de actieven en 8,84% voor de inactieven.

De voorwaarden die hierbij golden, gelden ook voor de toeslag per 1 januari 2024. Deze voorwaarden zijn dat de actuele dekkingsgraad als gevolg van de toeslagverlening niet lager mag worden dan 105% en dat de extra indexatie wordt gedaan vanuit het belang is van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Daarbij moet ook worden gekeken naar mogelijke generatie-effecten van de te verlenen extra indexatie.

Basis voor toeslagverlening
De basis voor de toeslagverlening is voor de actieve deelnemers de ontwikkeling van de lonen binnen de CAO 1 van Nestlé. Voor de inactieve deelnemers wordt de toeslagverlening gebaseerd op de prijsindex. Door de hoge inflatie in 2022 was er een groot verschil tussen deze twee maatstaven.

De loonontwikkeling binnen Nestlé bedroeg in 2023 gemiddeld 8,7% en in 2022 3,30%. De prijsindex steeg in 2022 met 14,33% en blijkt in 2023 niet verder te zijn gestegen, maar zelfs een beetje gedaald. Dat zou er toe leiden dat dit jaar geen toeslag kan worden verleend voor de inactieven. Dat de prijsinflatie vorig jaar zo hoog was en dit jaar zo laag (er was zelfs sprake van dalende prijzen) komt ook omdat het CBS in juni 2023 is overgestapt op een nieuwe methode om de inflatie te berekenen.

In het prijsindexcijfer van juni 2023 heeft het CBS voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe methode voor het meten en verwerken van energieprijzen. In de oude methode werden alleen gegevens gebruikt van nieuwe energiecontracten die huishoudens bij energieleveranciers afsluiten, terwijl in de nieuwe methode ook gegevens van lopende contracten zijn meegenomen. Binnen de grenzen van ons indexatiebeleid zijn wij daarom uitgegaan van een prijsinflatie waarin de prijzen van energie van vorig jaar op dezelfde manier zijn verwerkt als dit jaar.

De indexatie wordt, op basis van het beleid van Alliance, gebaseerd op de dekkingsgraad eind oktober. Voorheen ging Alliance hiervoor uit van de dekkingsgraad van eind november, maar het bestuur heeft gezien dat meer tijd nodig is voor een zorgvuldige besluitvorming en de nodige berekeningen. De beleidsdekkingsgraad eind oktober 2023 bedroeg 119,8% en de actuele dekkingsgraad 119,5%.

Belangenafweging bij Alliance
Bij de discussie en besluitvorming is er binnen het bestuur veel aandacht besteed aan een evenwichtige afweging van alle belangen. Er zijn diverse varianten voor toeslagverlening besproken. Daarnaast zijn alle argumenten voor en tegen het verlenen van een extra indexatie vooruitlopend op het invaren naar het nieuwe stelsel aan de orde geweest. Verder zijn berekeningen gemaakt om de generatie-effecten inzichtelijk te maken.

Generatie-effecten
Uit de berekeningen blijkt dat een extra indexatie direct in het belang is van de gepensioneerden. Zij krijgen een extra indexatie die ze anders helemaal niet of pas later zouden ontvangen. Voor de gewezen deelnemers is er een zeer beperkte vooruitgang in het pensioenresultaat in de toekomst. Voor de actieve deelnemers is er een beperkte achteruitgang in het pensioenresultaat met uitzondering van enkele oudere en enkele jongere geboortejaren. Een klein beetje minder dus dan wanneer Alliance geen extra indexatie zou toekennen. In de onderstaande figuur is af te lezen om hoeveel het gaat per geboortejaar.

Verhoging pensioenen

Door het nu extra toekennen van indexaties, zijn de indexaties in de eerstvolgende jaren lager. Eventuele inhaalindexaties komen later in de tijd te liggen. De gepensioneerde heeft hier direct profijt van. Voor actieven (die dus nog opbouwen), heeft een latere (inhaal)indexatie meer waarde, omdat dan de opgebouwde aanspraak hoger is. Voor hele jonge deelnemers is er nauwelijks impact. Oudere actieven gaan er iets op achteruit. Het bestuur vindt dit evenwichtig, mede omdat ook besloten is tot een aanpassing van de opbouw voor actieven in 2024, hetgeen positief uitpakt voor actieven en een zeer beperkt negatieve impact heeft op toekomstige indexaties.

Verleende indexatie
Uiteindelijk is besloten om per 1 januari 2024  een extra toeslag te verlenen alsof de wijziging van het bepalen van de inflatiecijfers door het CBS al eerder zou zijn doorgevoerd. Daarbij is ook betrokken wat de toeslagverlening per 1 januari 2023 zou zijn geweest als toen de aangepaste inflatiecijfers zouden  zijn gebruikt. Eind 2022 heeft het bestuur een toeslag verleend waarmee de dekkingsgraad niet lager zou uitkomen dan 117,5%. Het bestuur vindt dat hiermee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen van alle deelnemers. Het bestuur acht het gewenst om een bepaalde buffer in stand te houden om de financiële positie van het fonds op orde te houden bij een eventueel nieuwe financiële crisis. Bij een daling van de marktrente en of tegenvallers op de aandelenmarkt vóór het moment van invaren wil het bestuur dat er voldoende buffer overblijft. Na indexatie is de dekkingsgraad gedaald naar ca. 117%. Dat betekent dat Alliance bij een mogelijk daling van de zakelijke waarden van naar schatting 19% of een rentedaling van ca. 1,5% een dekkingsgraad van meer dan 105% kan handhaven. Het bestuur acht dit risico acceptabel om invaren op termijn niet te belemmeren.

Een buffer kan later ook worden gebruikt bij het invaren in het nieuwe pensioenstelsel om de pensioenen te verhogen of om bepaalde doelreserves te vormen. Het bestuur overweegt daarom ook dat als nu meer geld wordt bestemd voor een extra indexatie er straks minder geld overblijft om de pensioenen te verhogen bij het invaren of om aan dergelijke doelreserves te besteden.

Het bestuur heeft besloten tot het verlenen van een reguliere indexatie per 1 januari 2024 van 3% aan de actieve deelnemers en 0% aan de inactieve deelnemers (= gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). De reguliere indexatie is gebaseerd op de regels ten aanzien van toekomst bestendig indexeren en de oude CBS systematiek. Daarnaast is besloten tot het verlenen van een extra indexatie aan de actieve deelnemers van 1,11% en aan de inactieve deelnemers van 1,40% op basis van de nieuwe CBS systematiek. Deze indexatie heeft een daling tot gevolg van de actuele dekkingsgraad per eind oktober tot 117,2%.

De totale toeslagverlening per 1 januari 2024 komt hiermee uit op 4,11% voor de actieven en 1,40% voor de inactieven.