Hoe zijn per 1 januari 2023 de pensioenen verhoogd?

Door de toekomstige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel hebben de pensioenfondsen in Nederland in de tweede helft van 2022 de mogelijkheid gekregen om pensioenen extra te verhogen (indexeren).

Verruimde toeslagmogelijkheid
Normaal gesproken mag een pensioenfonds pas indexeren als de dekkingsgraad 110% of hoger is en daarbij gelden strenge regels voor toekomstbestendig indexeren. Hierdoor kan bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 147% een gedeeltelijke indexatie worden verleend en boven de grens van 147% een volledige indexatie. Als een pensioenfonds de intentie heeft om de pensioenaanspraken over te brengen naar het nieuwe pensioenstelsel (dit noemen we ‘invaren’) dan mag het fonds gebruik maken van de verruimde indexatiemogelijkheden op basis van artikel 15c Besluit FTK ‘Toeslag vanwege voorgenomen transitie’. Daarbij kunnen al toeslagen worden verleend bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger en daarbij gelden geen strenge regels met betrekking tot toekomstbestendig indexeren.

Situatie bij Pensioenfonds Alliance
Sociale partners, dat zijn de werkgevers Nestlé en Nespresso en de COR, hebben in december 2022 de intentie uitgesproken om de pensioenaanspraken in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekende dat het bestuur van Alliance gebruik kon maken van de verruimde mogelijkheden en het bestuur heeft besloten dat ook te doen. De voorwaarden die hierbij gelden zijn dat de actuele dekkingsgraad als gevolg van de toeslagverlening niet lager mag worden dan 105% en dat de extra indexatie in het belang is van alle deelnemers, dus zowel actieve deelnemers als gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Daarbij moet ook worden gekeken naar mogelijke generatie-effecten van de te verlenen extra indexatie.

Basis voor toeslagverlening
De basis voor de toeslagverlening is voor de actieve deelnemers de ontwikkeling van de lonen binnen de CAO 1 van Nestlé. Voor de inactieve deelnemers wordt de toeslagverlening gebaseerd op de prijsindex. Door de hoge inflatie in 2022 was er een groot verschil in de van toepassing zijnde index.

De loonontwikkeling binnen Nestlé bedroeg in 2022 3,30%, terwijl de prijsindex steeg met 14,33%. De indexatie wordt, op basis van het beleid van Alliance, gebaseerd op de dekkingsgraad eind november. De beleidsdekkingsgraad eind november 2022 bedroeg 124,3% en de actuele dekkingsgraad 126,0%.

Belangenafweging bij Alliance
Bij de discussie en besluitvorming is er binnen het bestuur veel aandacht besteed aan een evenwichtige afweging van alle belangen. Er zijn diverse varianten voor toeslagverlening besproken. Daarnaast zijn alle argumenten voor en tegen het verlenen van een extra indexatie aan de orde geweest en zijn berekeningen gemaakt om de generatie-effecten inzichtelijk te maken.

Generatie-effecten
Uit de berekeningen blijkt dat een extra indexatie direct in het belang is van de gepensioneerden. Zij krijgen een extra indexatie die ze anders helemaal niet of pas later zouden ontvangen. Voor de inactieve deelnemers geboren tussen 1966 en 2000 is er een zeer beperkte achteruitgang in het pensioenresultaat in de toekomst. Voor de actieve deelnemers geboren tussen 1958 en 2000 is er een beperkte achteruitgang in het pensioenresultaat.

Door het nu extra toekennen van indexaties, zijn de indexaties in de eerstvolgende jaren lager. Inhaalindexaties komen later in de tijd te liggen. De gepensioneerde heeft hier direct profijt van. Voor actieven (die dus nog opbouwen), heeft een latere (inhaal)indexatie meer waarde, omdat dan de opgebouwde aanspraak hoger is. Oudere actieven gaan er op achteruit. Voor hele jonge deelnemers is er nauwelijks impact.

Verleende indexatie
Uiteindelijk is besloten om een extra toeslag te verlenen zolang door de toeslagverlening de dekkingsgraad niet lager zou mogen uitkomen dan 117,5% (berekend ten opzichte van de dekkingsgraad van 126,0% per eind november). Het bestuur vindt dat hiermee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen van alle deelnemers. Het bestuur acht het gewenst om een bepaalde buffer in stand te houden om de financiële positie van het fonds op orde te houden bij een eventueel nieuwe financiële crisis.

Een buffer kan later ook worden gebruikt bij het invaren in het nieuwe pensioenstelsel om de pensioenen te verhogen of om bepaalde doelreserves te vormen.

Het bestuur heeft besloten tot het verlenen van een reguliere indexatie per 1 januari 2023 van 1,49% aan de actieve deelnemers en 6,49% aan de inactieve deelnemers (= gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). De reguliere indexatie is gebaseerd op de regels ten aanzien van toekomst bestendig indexeren. Op basis daarvan kon 45,3% van de maatstaf aan indexatie worden verleend. Dus 45,3% van 3,30% voor de actieven en 45,3% van 14,33% voor inactieve deelnemers.

Daarnaast is besloten tot het verlenen van een extra indexatie aan de actieve deelnemers van 0,67% en aan de inactieve deelnemers van 2,35%. Deze extra indexatie is zodanig berekend dat na het verlenen van de reguliere en extra indexatie een actuele dekkingsgraad per eind november overblijft van 117,5%.

De totale toeslagverlening per 1 januari 2023 komt hiermee uit op 2,16% voor de actieven en 8,84% voor de inactieven.