Organisatie

Organisatie


Pensioenfonds Alliance is een zelfstandige instelling met een eigen bestuur en organisatie. Het doel van het pensioenfonds is het uitvoeren van het pensioenreglement. Dit doen we voor zo’n 5.200 deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden.

Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenreglement. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een lid namens de gepensioneerden. Het bestuur van het pensioenfonds is als volgt samengesteld:

Naam Vertegenwoordiging Functie Benoemd per Einde termijn
G. Griffioen Werkgevers Voorzitter Bestuur, Dagelijks Bestuur 2014 2026
M. Schreurs Werkgevers Lid Beleggingsadviescommissie, Vice-voorzitter Bestuur 2010 2022
mw. C.H.M. Raats Werkgevers Bestuurslid 2018 2030
R. Albrecht Werkgevers Lid Beleggingsadviescommissie, Lid Commissie risicomanagement 2017 2029
H.J.A. van de Kamer Werknemers Communicatiecommissie 2009 2019
Mw. D. van der Ende Werknemers Voorzitter Communicatiecommissie 2013 2019
M.G. Leenstra Gepensioneerden Voorzitter Beleggingsadviescommissie
Lid Dagelijks Bestuur
2013 2019
Mw. A. van Geluk Gepensioneerden Voorzitter Commissie risicomanagement 2016 2020

Commissies

Het pensioenfonds heeft drie commissies: een beleggingsadviescommissie, een commissie risicomanagement en een communicatiecommissie.

De beleggingsadviescommissie monitort de vermogensbeheerders en adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. De beleggingsadviescommissie bestaat uit drie leden van het bestuur met de ondersteuning van de secretaris en twee externe deskundigen.

De commissie risicomanagement adviseert het bestuur over het beleid op het gebied van risicomanagement. Welke risico’s zijn er en met welke maatregelen kunnen deze risico’s zo goed mogelijk worden beheerst. De commissie risicomanagement bestaat uit twee bestuursleden en wordt voor bepaalde onderwerpen bijgestaan door de compliance officer en een externe deskundige.

De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe de deelnemers op een begrijpelijke manier kunnen worden voorgelicht over het pensioen. De commissie bestaat uit twee bestuursleden en de secretaris van het fonds.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop men het beleid uitgevoerd heeft. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een adviestaak en adviseert het bestuur op een aantal dossiers. Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld:

Naam Vertegenwoordiging
H.M.J. Kempers Werkgevers
R.N. Langedijk Gepensioneerden
A.F.M. Sanders Werknemers

Intern Toezicht

Het bestuur heeft ervoor gekozen het intern toezicht vorm te geven middels een (externe) visitatiecommissie. Het intern toezicht heeft tot taak het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en -processen en check en balances, de wijze van aansturen van het fonds en de lange termijn risico's.

Overige functionarissen

Naam Functie
W. Oosterbeek Compliance officer
F.A. Heijnis Secretaris (Aon Hewitt)

Administratie

De administratie van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.